Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Scholl Concepts Polska

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Scholl Concepts Polska to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie schollconcepts.pl, prowadzonego przez firmę Mariusz Chołody z siedzibą w ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, NIP: 7722102653, REGON: 101477280

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy Scholl Concepts Polska

Prowadzony przez firmę Mariusz Chołody ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

3. adres poczty elektronicznej: biuro@schollconcepts.pl

4. numer telefonu do sklepu: +48 664 999 533 .

5. Regulamin sklepu internetowego Scholl Concepts Polska udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej schollconcepts.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. Scholl Concepts Polska – Mariusz Chołody ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, NIP: 7722102653, REGON: 101477280

d. Sprzedawca – Scholl Concepts Polska

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego Scholl Concepts Polska1. Do korzystania ze sklepu internetowego Scholl Concepts Polska, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Scholl Concepts Polska oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Scholl Concepts Polska w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Scholl Concepts Polska, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Scholl Concepts Polska. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego Scholl Concepts Polska dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Scholl Concepts Polska (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na schollconcepts.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Scholl Concepts Polska dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: biuro@schollconcepts.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Scholl Concepts Polska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia..

4. W celu dokonania rejestracji w Scholl Concepts Polska należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Rejestracja w sklepie internetowym schollconcepts.pl umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które Klient chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z newsletteru; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

6. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego Scholl Concepts Polska nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Scholl Concepts Polska możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Scholl Concepts Polska wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej schollconcepts.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej schollconcepts.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany przez Scholl Concepts Polska produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Scholl Concepts Polska produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Scholl Concepts Polska ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w wybranej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy. W wybranych przypadkach Scholl Concepts Polska zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Scholl Concepts Polska zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayPro S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Scholl Concepts Polska stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie Scholl Concepts Polska składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Scholl Concepts Polska automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Scholl Concepts Polska dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Scholl Concepts Polska, Scholl Concepts Polska potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji..

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Scholl Concepts Polska dotycząca zakupu danego produktu w Scholl Concepts Polska ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Scholl Concepts Polska jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z Scholl Concepts Polska firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Scholl Concepts Polska są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce  Sposoby i koszty dostawy.

3. Czas dostawy produktów przez Scholl Concepts Polska to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Scholl Concepts Polska uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres: biuro@schollconcepts.pl lub telefonicznie pod numerem +48 664 999 553.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w Scholl Concepts Polska są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Scholl Concepts Polska jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Scholl Concepts Polska ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@schollconcepts.pl

b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 664 999 533

c. pisemnie na adres Scholl Concepts Polska podany w  § 1 ust 2. Regulaminu

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Scholl Concepts Polska zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Scholl Concepts Polska rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Scholl Concepts Polska nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Scholl Concepts Polska.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Scholl Concepts Polska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Scholl Concepts Polska albo Scholl Concepts Polska nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 8  Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie schollconcepts.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w Scholl Concepts Polska.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Scholl Concepts Polska zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Scholl Concepts Polska dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Scholl Concepts Polska dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. Scholl Concepts Polska ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Scholl Concepts Polska zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego schollconcepts.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Scholl Concepts Polska danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym schollconcepts.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Scholl Concepts Polska usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym schollconcepts.pl.

4. Scholl Concepts Polska przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym schollconcepts.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Scholl Concepts Polska reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Scholl Concepts Polska w ramach schollconcepts.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Scholl Concepts Polska, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Scholl Concepts Polska.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@schollconcepts.pl.

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. Scholl Concepts Polska ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.schollconcepts.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Scholl Concepts Polska nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Scholl Concepts Polska może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach schollconcepts.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Scholl Concepts Polska, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w schollconcepts.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. Scholl Concepts Polska powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego zarejestrowanym Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji konta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail biuro@schollconcepts.pl.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część

5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 marca 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Scholl Concepts Polska przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Scholl Concepts Polska z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Scholl Concepts Polska zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Scholl Concepts Polska sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem schollconcepts.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w schollconcepts.pl jest Mariusz Chołody ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, NIP: 7722102653, REGON: 101477280

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością schollconcepts.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach schollconcepts.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego Scholl Concepts Polska bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w schollconcepts.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik  „Moje subskrypcje”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Scholl Concepts Polska może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy  Scholl Concepts Polska może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie  Scholl Concepts Polska ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.

10. W przypadku uzyskania przez  Scholl Concepts Polska wiadomości o korzystaniu przez Klienta z schollconcepts.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,  Scholl Concepts Polska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11.  Scholl Concepts Polska zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Scholl Concepts Polska zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez  Scholl Concepts Polska  innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12.  Scholl Concepts Polska zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto”. Klient może samodzielnie edytować i usuwać.  Scholl Concepts Polska zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13.  Scholl Concepts Polska wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14.  Scholl Concepts Polska stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z schollconcepts.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z schollconcepts.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://schollconcepts.pl/polityka-cookies/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając emaila na adres biuro@schollconcepts.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 664 999 533.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

3. Jeżeli decydujesz się na dokonanie zwrotu za naszym pośrednictwem,  zostanie dla Ciebie zamówiony na koszt Scholl Concepts Polska kurier DPD, który powinien odebrać przesyłkę w terminie 3 dni. Kurier będzie miał przygotowany list przewozowy. Zwracany produkt należy odpowiednio przygotować do transportu.

4. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 664 999 533.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:Mariusz Chołody ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin biuro@schollconcepts.pl

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ……………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….. Adres……………………………………………………………………….. Data………………………………………………………………………….

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare