Polityka prywatności

1. SchollConcepts.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. SchollConcepts.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności 4W Łukasz Kęsicki zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 4W Łukasz Kęsicki sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem schollconcepts.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w schollconcepts.pl jest Mariusz Chołody z siedzibą w ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.  Numer NIP: 7722102653, REGON: 101477280

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością schollconcepts.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach schollconcepts.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego 4W Łukasz Kęsicki bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w schollconcepts.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter od firmy 4W Łukasz Kęsicki.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera od 4W Łukasz Kęsicki poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto”  lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, 4W Łukasz Kęsicki może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy 4W Łukasz Kęsicki może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie 4W Łukasz Kęsicki ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych;

10. W przypadku uzyskania przez 4W Łukasz Kęsicki wiadomości o korzystaniu przez Klienta z schollconcepts.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, 4W Łukasz Kęsicki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. 4W Łukasz Kęsicki zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy 4W Łukasz Kęsicki zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez 4W Łukasz Kęsicki  innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. 4W Łukasz Kęsicki zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. 4W Łukasz Kęsicki zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. 4W Łukasz Kęsicki wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. 4W Łukasz Kęsicki stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z schollconcepts.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z schollconcepts.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://schollconcepts.pl/polityka-cookies/